प्रकुपितदोषोंका लक्षण

तेषां प्रकोपादुदरे सतोदः । संचारकः साम्लकदाहदोषाः ॥
हृल्लासतारोचकताच दोषास्ससंख्यानतो लक्षणमुच्यतेऽतः ॥ ६२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.