Chapter 23 (Section 40): The Superintendent of Yarns

K tr. 168, K2 tr. 146

KAZ02.23.01 sūtra.adhyakṣaḥ sūtra.varma.vastra.rajju.vyavahāraṃ taj.jāta.puruṣaiḥ kārayet | 1 |

KAZ02.23.02 ūrṇā.valka.kārpāsa.tūla.śaṇa.kṣaumāṇi ca vidhavā.nyaṅgā.kanyā.pravrajitā.daṇḍa.pratikāriṇībhī rūpa.ājīvā.mātṛkābhir vṛddha.rāja.dāsībhir vyuparata.upasthāna.deva.dāsībhiś ca kartayet | 2 |

KAZ02.23.03 ślakṣṇa.sthūla.madhyatāṃ ca sūtrasya viditvā vetanaṃ kalpayet, bahv.alpatāṃ ca | 3 |

KAZ02.23.04 sūtra.pramāṇaṃ jñātvā taila.āmalaka.udvartanair etā anugṛhṇīyāt | 4 |

KAZ02.23.05 tithiṣu pratimāna.dānaiś ca karma kārayitavyāḥ | 5 |

KAZ02.23.06 sūtra.hrāse vetana.hrāso dravya.sārāt | 6 |

KAZ02.23.07 kṛta.karma.pramāṇa.kāla.vetana.phala.niṣpattibhiḥ kārubhiś ca karma kārayet, pratisaṃsargaṃ ca gacchet | 7 |

KAZ02.23.08 kṣauma.dukūla.krimi.tāna.rāṅkava.kārpāsa.sūtra.vāna.karma.antāṃś ca prayuñjāno gandha.mālya.dānair anyaiś ca-aupagrāhikair ārādhayet | 8 |

KAZ02.23.09 vastra.āstaraṇa.prāvaraṇa.vikalpān utthāpayet | 9 |

KAZ02.23.10 kaṅkaṭa.karma.antāṃś ca taj.jāta.kāru.śilpibhiḥ kārayet | 10 |

76

KAZ02.23.11 yāś ca-aniṣkāsinyaḥ proṣitā vidhavā nyaṅgāḥ kanyakā vā-ātmānaṃ bibhṛyuḥ tāḥ sva.dāsībhir anusārya sa-upagrahaṃ karma kārayitavyāḥ | 11 |

KAZ02.23.12 svayam āgacchantīnāṃ vā sūtra.śālāṃ pratyuṣasi bhāṇḍa.vetana.vinimayaṃ kārayet | 12 |

KAZ02.23.13 sūtra.parīkṣā.artha.mātraḥ pradīpaḥ | 13 |

KAZ02.23.14 striyā mukha.sandarśane 'nya.kārya.sambhāṣāyāṃ vā pūrvaḥ sāhasa.daṇḍaḥ, vetana.kāla.atipātane madhyamaḥ, akṛta.karma.vetana.pradāne ca | 14 |

KAZ02.23.15 gṛhītvā vetanaṃ karma.akurvatyā aṅguṣṭha.sandaṃśaṃ dāpayet, bhakṣita.apahṛta.avaskanditānāṃ ca | 15 |

KAZ02.23.16 vetaneṣu ca karma.karāṇām aparādhato daṇḍaḥ | 16 |

KAZ02.23.17 rajju.vartakair varma.kāraiś ca svayaṃ saṃsṛjyeta | 17 |

KAZ02.23.18 bhāṇḍāni ca varatra.ādīni vartayet | 18 |

KAZ02.23.19ab sūtra.valkamayī rajjur varatrā vaitra.vaiṇavīḥ |
KAZ02.23.19cd sāmnāhyā bandha.nīyāś ca yāna.yugyasya karayet || 19 ||