75

KAZ02.22.07 vastra.catuṣpada.dvipada.sūtra.kārpāsa.gandha.bhaiṣajya.- kāṣṭha.veṇu.valkala.carma.mṛdbha.aṇḍānāṃ dhānya.sneha.kṣāra.lavaṇa.madya.pakvān nādīnāṃ ca viṃśati.bhāgaḥ pañca.viṃśati.bhāgo vā | 7 |

KAZO2.22.08 dvārādeyaṃ śulkaṃ pañca.bhāgaḥ ānugrāhikaṃ vā yathā.deśa.upakāraṃ sthāpaytet | 8 |

KAZO2.22.09 jāti.bhūmiṣu ca paṇyānāṃ vikrayaḥ | 9 |

KAZO2.22.10 khanibhyo dhātu.paṇyādāne ṣaṭ.chatam atyayaḥ | 10 |

KAZO2.22.11 puṣpa.phala.vāṭebhyaḥ puṣpa.phala.ādāne catuṣ.pañcāśat.paṇo daṇḍaḥ | 11 |

KAZO2.22.12 ṣaṇḍebhyaḥ śāka.mūla.kanda.ādāne pāda.ūnaṃ dvi.pañcāśat.paṇo daṇḍaḥ | 12 |

KAZ02.22.13 kṣetrebhyaḥ sarva.sasya.ādāne tri.pañcāśat.paṇaḥ | 13 |

KAZ02.22.14 paṇo 'dhyardha.paṇaś ca sītā.atyayaḥ | 14 |

KAZ02.22.15ab ato nava.purāṇāṃ deśa.jāti.caritrataḥ |
KAZ02.22.15cd paṇyānāṃ sthāpayec-śuklam atyayaṃ ca-apakārataḥ || 15 ||

Chapter 23 (Section 40): The Superintendent of Yarns

K tr. 168, K2 tr. 146

KAZ02.23.01 sūtra.adhyakṣaḥ sūtra.varma.vastra.rajju.vyavahāraṃ taj.jāta.puruṣaiḥ kārayet | 1 |

KAZ02.23.02 ūrṇā.valka.kārpāsa.tūla.śaṇa.kṣaumāṇi ca vidhavā.nyaṅgā.kanyā.pravrajitā.daṇḍa.pratikāriṇībhī rūpa.ājīvā.mātṛkābhir vṛddha.rāja.dāsībhir vyuparata.upasthāna.deva.dāsībhiś ca kartayet | 2 |

KAZ02.23.03 ślakṣṇa.sthūla.madhyatāṃ ca sūtrasya viditvā vetanaṃ kalpayet, bahv.alpatāṃ ca | 3 |

KAZ02.23.04 sūtra.pramāṇaṃ jñātvā taila.āmalaka.udvartanair etā anugṛhṇīyāt | 4 |

KAZ02.23.05 tithiṣu pratimāna.dānaiś ca karma kārayitavyāḥ | 5 |

KAZ02.23.06 sūtra.hrāse vetana.hrāso dravya.sārāt | 6 |

KAZ02.23.07 kṛta.karma.pramāṇa.kāla.vetana.phala.niṣpattibhiḥ kārubhiś ca karma kārayet, pratisaṃsargaṃ ca gacchet | 7 |

KAZ02.23.08 kṣauma.dukūla.krimi.tāna.rāṅkava.kārpāsa.sūtra.vāna.karma.antāṃś ca prayuñjāno gandha.mālya.dānair anyaiś ca-aupagrāhikair ārādhayet | 8 |

KAZ02.23.09 vastra.āstaraṇa.prāvaraṇa.vikalpān utthāpayet | 9 |

KAZ02.23.10 kaṅkaṭa.karma.antāṃś ca taj.jāta.kāru.śilpibhiḥ kārayet | 10 |