प्रमाणप्रवेशे चतुर्थ आगमपरिच्छेदः ।


प्रत्यक्षेतररूपमानमखिलं व्याख्याय साभासताम्,

तस्य5041 ख्यापयितुं कथञ्चिदधुना प्रारभ्यते प्रक्रमः ।

मिथ्यैकान्तमहान्धकूपपतनव्यामुग्धबुद्धेः स्फुटम्,

कः सन्मार्गनिरूपणेऽत्र कुशलः स्याद्वादभानोः परः ॥ १ ॥

  1. मानस्य