षष्ठः प्रवचनपरिच्छेदः ।


सत्यस्वच्छजलः सुरत्ननिचयः सज्ज्ञानवीचीचयः,

युक्त्यावर्त्तहतस्वरूपकुमतप्रौढोग्रन6997क्रक्रमः ।

स्फारागाधगभीरमूर्तिरसमध्वानो जनानन्दनः,

स्याद्वादोदधिरेष वाञ्छितफलं दद्यात स6998मासेवितः ॥ १ ॥

  1. –वक्रक्रमः श्र॰

  2. तदा सेवित ब॰, श्र॰