135

अतिशयोक्तिमादर्शयन्नाह—

विवक्षया विशेषस्य लोकसीमातिवर्तिनः ।
असावतिशयोक्तिः स्यादलङ्कारोत्तमा यथा ॥ २१२ ॥

विशेषस्य वस्तुगतस्य प्रकर्षस्य अतिमात्रस्य