शौर्यात्मजादय इत्यादि ।


शौर्यात्मजादयो येऽपि धातारः परिकल्पिताः ।

एतेनैव प्रकारेण निरस्तास्तेऽपि वस्तुतः ॥ १७० ॥

इति पुरुषपरीक्षा ।

तत्र शौरिर्विष्णुः । आत्मजो ब्रह्मा । आदिशब्देन यो बुद्धिमान्कालः परैरिष्यते
तस्य ग्रहणम्........ । यथोक्तम् ॥ १७० ॥