अदृष्टेत्यादिना तमेव व्यभिचारं दर्शयति ।


अदृष्टाश्रुतवृत्तान्ता वराहहरिणादयः ।

सभागगतिसंपर्के प्रयान्त्येव हि विक्रियाम् ॥ १९५८ ॥

वृत्तान्तो मैथुनादिसमुदाचारः । सभागा सदृशी गतिर्यासां वराहीप्रभृतीनां ता
स्तथोच्यन्ते । तामिः सह संपर्कः समवधानम् । विक्रियेति । विप्लुतिः । मैथुनस
मुदाचार इति यावत् ॥ १९५८ ॥