अथापस्मारः—

आवेशो ग्रहदुःखाद्यैरपस्मारो यथाभिधः ।
भूपातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्गमादयः ॥ २५ ॥

यथाभिध इति । अपगता स्मृतिर्यत्र सोऽपस्मार इति तस्य निरुक्तिरिति ।