अथ काव्यसंहारः—

वराप्तिः कार्यसंहारः439

यथा—किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि?440 इत्यनेन काव्यार्थसंहरणात् कार्यसंहार इति ।

  1. N.S.P. has kāvyasaṃhāra, and kāvyārthasaṃharaṇāt.

  2. वे॰ सं॰ २०५