अथ कुट्टमितम्—

सानन्दान्तः कुट्टमितं कृप्येत् केशाधरग्रहे ॥ ४० ॥

यथा—

नान्दीपदानि रतिनाटकविघ्नशान्ता- वाज्ञाक्षराणि मधुराणि मनोभवस्य644
120 दष्टेऽधरे प्रणयिना विधुताग्रपाणेः सीत्कारशुष्करुदितानि जयन्ति नार्याः ॥

  1. N.S.P. vibhramāṇām ājñākṣarāṇi paramāṇy athavā smarasya. Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa of Bhoja (Kāvyamālā 94, 1925, p. 260) has ratanāṭakavighnaśāntāv ājñākṣarāṇi paramãṇy athavā smarasya … vidhutāgrapãṇi sītkāra-, etc.