अथ नेतुः कार्यान्तरसहायानाह—

मन्त्री स्वं वोभयं वापि सखा तस्यार्थचिन्तने ॥ ४२ ॥

तस्य नेतुरर्थचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री वात्मा वोभयं वा सहायः ।

तन्त्रावापादिलक्षणायामिति । तन्त्रं स्वराष्ट्रचिन्ता647 । आवापः परराष्ट्रचिन्ता ।

  1. tantraṃ svarāṣṭracintāyām āvāpas tv aricintane is >Vaijayantīkośa. See Mallinātha also on Śiśupāvadha II. 28.