अथ संफेटः—

संफेटस्तु समाघातः क्रुद्धसंरब्धयोर्द्वयोः ॥ ५८ ॥

यथा माधवाघोरघण्टयोर्मालतीमाधवे । इन्द्रजिल्लक्ष्मणयोश्च रामायणप्रतिबद्धवस्तुषु ।

130 क्रुद्धसंरब्धयोर्द्वयोरिति । क्रुद्धयोः तत एव संरब्धयोर्द्वयोरित्यर्थः ।