dolāyāṃ catvāro grāsā jāryā yathākrameṇaiva /
śeṣāḥ kacchapayantre yāvad dviguṇādikaṃ jarati // GRht_6.9 //

grāsajāraṇāyāṃ yantrādikaraṇamāha dopāyāmityādi // GRhtCM_6.9:1 //

yathākrameṇaiva catuḥṣaṣṭyādinaiva catvāro grāsā dopāyāṃ jāryāḥ śeṣā grāsāścatvāraḥ asaṃkhyā vā kacchapayantre japayantre ca jāryāḥ // GRhtCM_6.9:2 //

śeṣāścatvāraḥ kutaḥ yato 'nyaśāstreṣu aṣṭaiva grāsāḥ // GRhtCM_6.9:3 //

jāraṇe kimavadhiḥ yāvaddviguṇādikaṃ jarati pāradāddviguṇitaṃ ādiśabdena dviguṇānnyūnaṃ na kāryaṃ adhikamadhikaṃ ca bhavatu // GRhtCM_6.9:4 //

śaktyavatare'ṣṭau bṛhacchāstre kvacid aṣṭau grāsā uktāḥ kvacidviṃśatigrāsā iti // GRhtCM_6.9:5 //