koṭiṃ vidhyati sūto+apyanusāritaḥ sarati bījena /
pratisārito+anusārito daśakoṭiṃ vidhyate sūtaḥ // GRht_16.33 //

tathottarasattvena guṇādhikyamāha koṭimityādi // GRhtCM_16.33:1 //

sūte sarito bījena grāsanyāyaṃ vihāya samena bījenānusārito yaḥ sa koṭisaṃkhyāṃ dhātūnāmiti śeṣaḥ sūto vidhyati // GRhtCM_16.33:2 //

yathoktasārite sūte daśaguṇavṛddhiḥ sarvatraiveti veditavyam // GRhtCM_16.33:3 //