ghṛtasahitaḥ pittakṛtāntailayukto vātasaṃbhavān rogān /
guḍasahito madhunā vā kaphajān hantyamaradārurasaḥ // GRht_19.14 //

yogāntaramāha ghṛtasahita ityādi // GRhtCM_19.14:1 //

amaradāruraso devadārujapaṃ ghṛtasahitaṃ ājyamiśritaḥ pittakṛtān rogān harati nāśayati // GRhtCM_19.14:2 //

punastaipayutastaipena miśrito devadārurasaḥ vātasaṃbhavān rogān hanti // GRhtCM_19.14:3 //

punarguḍasahitaḥ vā madhunā kṣaudreṇa sahito devadārurasaḥ vātasaṃbhavān rogān hanti // GRhtCM_19.14:4 //

punar guḍasahitaḥ vā madhunā kṣaudreṇa sahito devadārurasaḥ kaphajān rogān hantīti vākyārthaḥ // GRhtCM_19.14:5 //