yaḥ punarevaṃ satataṃ karoti mūḍhaḥ samāhāram /
tasya vinaśyatyagnirna khalu krāmati raso bhaved vyādhiḥ // GRht_19.58 //

tadviśeṣamāha ya ityādi // GRhtCM_19.58:1 //

yaḥ punar mūḍho mūrkho 'jīrṇānantaraṃ atyampapavaṇakaṭukāhāraṃ satataṃ nirantaraṃ karoti tasyāgniḥ koṣṭhāgnir vinaśyati rasaśca na krāmati svaguṇānna prakāśayati // GRhtCM_19.58:2 //

tarhi kiṃ bhavedityāha vyādhirbhaved ityarthaḥ // GRhtCM_19.58:3 //