वर्जनीय धान्य ।

यच्चात्यंतविशीर्णजीर्णमुषितं कीटामयाद्याहतं ।
यच्चारण्यकुदेशजातमनृतौ यच्चाल्पपक्वं नवं ।
यच्चापथ्यमसात्म्यमुत्कुणपभूभागे समुद्भूतमि-
त्येतद्धान्यमनुत्तमं परिहरेन्नित्यं मुनींद्रैस्सदा ॥ २६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.