67

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

अंत्यमंगल ।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः ।
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥
उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।
निसृतमिदं हि शीकरनिमं जगदेकहितम् ॥ ४८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.