मंगलाचरण ।

अथ जिनमुनिनाथं द्रव्यतत्वप्रवीणं ।
सकलविमलसम्यग्ज्ञाननेत्रं त्रिणेत्रम् ॥
अनुदिनमभिवंद्य प्रोच्यते तोयभेदः ।
क्षितिजलपवनाग्न्याकाशभूमिप्रदेशैः ॥ १ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.