अष्ट मूत्रगुण

गोऽजामहिष्याश्वखरोष्ट्रहास्ति--।
शस्ताविसंभूतमिहाष्टभेदम् ॥
मूत्रं क्रिमिघ्नं कटुतिक्तमुष्णम् ।
रुक्षं लघुश्लेष्ममरुद्विनाशि ॥ ३५ ॥