सर्व भोज्यपदार्थों के अनुपान ।

भोज्येषु सर्वेष्पपि सर्वथैव ।
सामान्यतो भेषजमुष्णतोयम् ॥
तिक्तेषु सौवीरमथाम्लतक्रं ।
पथ्यानुपानं लवणान्वितेषु ॥ ३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.