बलारसायन ।

यत्नाद्बलामूलातुलां विशोष्य ।
धूलीकृतां शुद्धतनुः पलार्धम् ॥
नित्यं पिबेद्दुग्धविमिश्रितं त--।
ज्जीर्णे घृतक्षीरयुतान्नभुक्तिः ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.