दांतून करनेके अयोग्य मनुष्य ।

शोषोन्मादाजीर्णमूर्च्छार्दिता ये ।
कासश्वासच्छर्दिहिक्काभिभूताः ॥
पानाहाराः क्लिन्नगात्राः क्षतार्ताः ।
सर्वे वर्ज्याः दन्तकाष्ठप्रयोगे ॥ ३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

84