रसायन सेवन करनेका नियम ।

मद्यं मासं कषायं कटुकलवणसक्षाररूक्षाम्लवर्गं ।
त्यक्त्वा सत्यव्रतस्सन् सकलतनुभृतां सद्दयाव्याततात्मा ॥
क्रोधायासव्यवायातपपवनविरुद्धाशनाजीर्णहीनः ।
शश्वत्सर्वज्ञभक्तो मुनिगणवृषभान्पूजयेदौषदार्थी ॥ ५६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

100