विविध रसायन ।

एवं चंद्रामृतादप्यधिकतरबलान्यत्रसंत्यौषधानि ।
प्रख्यातानींद्ररूपाण्यतिबहुविलसन्मण्डलैर्मण्डितानि ॥
नानारेखाकुलानि प्रबलतरलतान्येकपत्रद्विपत्रा--।
ण्येतान्येतद्विधानादनुभवनमिह प्रोक्तमासीत्तथैव ॥ ६४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.