चन्द्रामृतादिरसायनके अयोग्यमनुष्य ।

पापी भीरुः प्रमादी जनधनरहितो भेषजस्यावमानी ।
कल्याणोत्साहहीनो व्यसनपरिकरो नात्मवान् रोषिणश्च ॥
तेचान्ये वर्जनीया जिनपतिमतबाह्याश्च ये दुर्मनुष्याः ।
लक्ष्मीसर्वस्वसौख्यास्पदगुणयुतसद्भेषजैश्चंद्रमुख्यैः ॥ ६५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

103