विशिष्ट उद्वर्तन गुण

फेनोघ्दर्षाच्छोदसंवाहनाद्यैः ।
गात्रस्थैर्यं त्वक्प्रसादो भवेच्च ॥
मेदश्लेष्मग्रंथिकण्ड्वामयास्ते ।
नस्युस्सर्वे वातरक्तोद्भवाश्च ॥ ११ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.