जूता पहिनने, व पादाभ्यंगके गुण ।

सोपानत्कस्संचरेत्सर्वकालं ।
तेनारोग्यं प्राप्नुयान्मार्दवं च ॥
पादाभ्यंगात्पाददाहप्रशांतिं ।
निद्रासौख्यं निर्मलां चापि दृष्टिम् ॥ १७ ॥
88

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.