सतत मैथुनके योग्य व्यक्ति ।

कल्याणांगो यो युवा वृष्यसेवी ।
तस्यैवोक्तस्सर्वकाले व्यवायः ॥
वृष्यान्योगान्योगराजाधिकारे ।
वक्ष्याम्यक्षूणान् लक्षणैरुत्तरत्र ॥ २० ॥
89

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.