हिंसादिके त्याग ।

हिंसासत्यं स्तेयमोहादि सर्वं ।
त्यक्त्वा धीमांश्चारुचारित्रयुक्तः ॥
साधून्संपूज्य प्राज्यवीर्याधियुक्ता--।
नारोग्यार्थी योजयेद्योगराजान् ॥ २९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.