कामोत्पत्ति के साधन ।

चित्ताल्हादः कांतिमन्मानसानि ।
प्रोद्यत्पुष्पोद्भासि वल्लीगृहाणि ॥
चक्षुस्पर्शश्रोत्रनासासुखानि ।
प्राथेणैतत्कामिनां कामहेतु ॥ ३० ॥
92

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.