वृष्यामलकादि चूर्ण ।

छागक्षीरेणामलक्याः फलं वा ।
पक्वं शुष्कं चूर्णितं शर्कराढ्यम् ॥
मूलानां वाप्युच्चटागोक्षुराणां ।
वीर्यं कुर्याच्छागवीर्येण तुल्यम् ॥ ३७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.