नपुंसकत्वके कारण व चिकित्सा

मर्मच्छेदाच्छुक्रधातुक्षयाद्वा ।
मेढ्रव्याधेर्जानतः क्लैब्यमुक्तम् ॥
साध्यत्क्लैब्यं यत्क्षयाज्जातमेषु ।
प्रोक्ता योगास्तेऽत्र योज्या विधिज्ञैः ॥ ४० ॥
95

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.