संक्षेपसे वृष्य पदार्थोंके कथन ।

यद्यच्छीतं स्निग्धमाधुर्ययुक्तं ।
तत्तद्रव्यं वृष्यमाहुर्मुनींद्राः ॥
रोगान्सर्वान् हंतुमत्यंतवीर्यान् ।
योगान्वक्षाम्यात्मसंरक्षणार्थं ॥ ४१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.