वैद्योंको नित्य सम्पत्तीकी प्राप्ति ।

न चास्ति देशो मनुजैर्विहीनो ।
न मानुषस्त्यक्तनिजामिषा वा ॥
न भुक्तवंतो विगतामयास्ते--।
प्यतो हि संपद्भिषजां हि नित्यम् ॥ ३७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.