रोगीके गुण ।

अथातुरोप्यर्थपतिश्चिरायु--।
स्सुबुद्धिमानिष्टकलत्रपुत्र ॥
सुभृत्यबंधुस्सुसमाहितात्मा ।
सुसत्ववानात्मसुखाभिलाषी ॥ ३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.