परिचारकके गुण ।

बलाधिकाः क्षांतिपराः सुधीराः ।
परार्थबुध्यैकरसप्रधानाः ॥
सहिष्णवः स्निग्धतराः प्रवीणाः ।
भवेयुरेते परिचारकाख्याः ॥ ४१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.