पादचतुष्ठय की आवश्यकता ।

एते भवंत्यप्रतिमास्तुपादा--।
श्चिकित्सितस्यांगतया प्रतीताः ॥
116
तस्तद्विकारानचिरेण हंति ।
चतुष्टयेनैव बलेन शत्रून् ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.