योग्य वैद्य

गुरूपदेशादधिगम्य शास्त्रम् ।
क्रियाश्च दृष्टाःसकलाः प्रयोगैः ॥
स कर्म कर्तुं भिषगत्र योग्यो ।
न शास्त्रविन्नैवच कर्मविद्वा ॥ ४६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.