अज्ञ वैद्य की चिकित्सा से अनर्थ ।

तस्मादनर्थानिभवंति कर्मा--।
ण्यज्ञानानिना यानि नियोजितानि ॥
सद्भेषजान्यप्यमृतोपमानि ।
निस्त्रिंशधाराशनिनिष्टुराणि ॥ ५१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.