पुरुष निरूपण प्रतिज्ञा ।

चिकित्सितस्याति महागुणस्य ।
य एवमाधारतया प्रतीतः ॥
स एव सम्यक्पुरुषाभिधानो ।
निगद्यते चारुविचारमार्गैः ॥ २ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.