अनुपक्रम याप्य के लक्षण ।

कालांतरासाध्यतमास्तु याप्या ।
भैषज्यलाभादुपशांतरूपाः ॥
प्राणांश्च सद्यः क्षपयंत्यसाध्याः ।
विख्याप्य तद्रूपमुपक्रमेत ॥ ५९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.