अवपीडन नस्य ।

व्याध्यावपीडनमिति प्रवदंति नस्यं ।
श्लेष्मानिले मरिचनागरपिप्पलीनाम् ॥
कोशातकी मरिचशिग्व्रपमार्गबीज--।
सिंधूत्थचूर्णमुदकेन शिरोविरेकम् ॥ ७० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.