अपानवायु ।

अपान इति योऽनिलो वसति वस्तिपक्वाशये ।
स वात मलमूत्रशुक्रनिखिलोरुगर्भार्तवम् ॥
स्वकालवशतो विनिर्गमयति स्वयं कोपतः ।
करोति गुदवस्तिसंस्थितमहास्वरूपामयान् ॥ ६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

125