अपतानक रोगका लक्षण ।

करांगुलिगतोदरोरुहृदयाश्रितान् कंडरान् ।
क्षिपं क्षिपति मारुतस्स्वकशरीरमाक्षेपकान् ॥
कफं वमति चोर्ध्वदृष्टितवभुग्नपार्श्वोहनो--।
र्न चालयति सोऽन्नपानमपि कृच्छ्रतोऽप्यश्नुते ॥ ११ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.