अर्दित का असाध्य लक्षण व पक्षाघातकी संप्राप्ति व लक्षण ।

त्रिवर्षकृतयेपमानशिरसश्चिराद्भाषिणो ।
निमेषरीहतस्य चापि न च सिध्यतीहार्दितः ॥
रुधा च धमनीशरीरसकलार्घपक्षाश्रितान् ।
प्रपद्य पवनः करोति निभृतांगमज्ञाकृतम् ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.