तूनी प्रतितूनी, अष्ठीला व आध्मान के लक्षण ।

तुनिप्रतितुनिं च नाभिगुदमध्यकोत्ष्ठीलिका--।
मनुप्रतिविलोमिकां स कुरुते मरुद्रोधिनीम् ॥
तथा प्रतिसमानलोमगुणनामकाध्मानकं ।
करोति भृशशूलमप्यधिकृतोऽनिलः कुक्षिगः ॥ १९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

130

तूनी--The Hindi commentary was not digitized.

प्रतितूनी--The Hindi commentary was not digitized.

अष्ठीला--The Hindi commentary was not digitized.

प्रत्यष्ठीला--The Hindi commentary was not digitized.

आध्मान--The Hindi commentary was not digitized.

प्रत्याध्मान--The Hindi commentary was not digitized.