पित्तकफयुक्त व त्रिदोषज वातरक्तका लक्षण ।

सपित्तरुधिरेण सोष्णमृदुशोफदाहान्वितौ ।
शरीरतरकण्डुनौ गुरुघनौ च सश्लेष्मणा ॥
सपित्तकफमारुतैरभिहते च रक्ते तथा ।
भवंति कथितामया विहितपादयोः प्राणिनाम् ॥ २३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

132