वातरोगचिकित्सावर्णनकी प्रतिज्ञा ।

त एव तनुभृद्गणस्य सुखसंपदां नाशकाः ।
स्फुरद्विषमनिष्टुराशनिविषोपमा व्याधयः ॥
महाप्रलयवातोपमशरीरवातोद्भवा ।
मया निगदितास्ततस्तु विधिरुच्यते तद्गतः ॥ २६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

133